Ośrodki środowiskowe

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  został uruchomiony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny

z siedzibą : w Suwałkach, ul. Szpitalna 62,    tel. 508 280 652

                     w Becejłach 7,   tel. 508 280 126

                     w  Sokółce, ul. Wł. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237

                      w Augustowie, ul. Nowomiejska  41,  tel. 508 280 634

                      w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60 D,  tel. 508 280 439

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny  – wprowadza nowy model opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej  dla  dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje :

  • pełną diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie wymagane jest skierowanie.

W związku z okresem pandemii  COVID-19  Personel Ośrodka udziela świadczeń za pomocą systemów teleinformartycznych (teleporady) oraz w środowisku.

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID-19.10.38

 Dnia 30 października 2020r, na podstawie umowy nr COVID-l9.10.38 Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku ul. Pałacowa 3, przekazał grant Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, NIP 844-12-47-165, REGON 790244055, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizacje zadań polegających na:

– wypłacie dodatków do wynagrodzeń 25 pracownikom wykonującym pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym w okresie maj – sierpień 2020r oraz

– zakupu środków  ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla tegoż personelu.

 Całkowita wartość przekazanego grantu/dofinansowania 186 199,35 zł.

 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.