Smolniki

Ośrodek Terapeutyczny  w Smolnikach

Rysunek poglądowy – strona południowa.

 

Wartość projektu zgodnie z umową: 9 850 683,80 zł brutto

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 408 810,16 zł brutto

Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: 2 441 873,64 zł brutto.

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa jakości opieki i leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie nowych form aktywnej terapii w ramach nowego Ośrodka Terapeutycznego. W wyniku realizacji projektu powstanie potencjał do wysokojakościowego i komfortowego (dla pacjenta i personelu) leczenia w ośrodku terapeutycznym, co jest odpowiedzią na zdiagnozowane powyżej problemy ludności województwa, oczekujących takiej formy leczenia. Przeniesienie leczenia części pacjentów do ośrodka terapeutycznego zamiast leczenia w szpitalu zmniejszy koszty takiego leczenia i skróci kolejkę do leczenia dla tych, którzy tego bezwzględnie wymagają.

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach. Projekt przewiduje remont i przebudowę istniejącego budynku. W budynku znajdować się będzie 25 łóżek dla pacjentów.

Do wyremontowanego obiektu w Smolnikach planowane jest przeniesienie z Suwałk (ul. Szpitalna 62): 22 łóżek pododdziału leczenia zaburzeń nerwicowych, oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych i zwiększenie do 20 miejsc (obecnie 10) ,oraz przeniesienie i rozszerzenie  zespołu opieki środowiskowej – jako Centrum Zdrowia Psychicznego.

Planowany zakres prac związanych z projektem: prace remontowo budowlane przy obiekcie oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą drogową, zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup sprzętu informatycznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os priorytetowa VII: infrastruktura dal usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Priorytet inwestycyjny: 9.1 Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.