Centrum Zdrowia Psychicznego

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach wchodzą:


W ZAKRESIE AMBULATORYJNYM


Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Suwałkach. Czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, Tel. 87 562 64 71
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Augustowie. Czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Wojska Polskiego 51, Tel. 87 643 27 64
• Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłaszania się pacjenta w celu uzyskania pomocy z zakresu opieki psychiatrycznej.
• Do PZK nie jest wymagane skierowanie.
• W PZK istnieje możliwość uzyskania porady psychologicznej, diagnozy problemu, wskazania instytucji oferującej konkretną pomoc (np. w ustaleniu terminu pierwszej wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego).
• Osoby korzystające już z pomocy, tj. będące pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach lub innych jednostek działających w oparciu o umowę z NFZ będą leczeni na dotychczasowych zasadach.
• Porady w PZK nie obejmują leczenia uzależnień, zaburzeń nerwicowych i zaburzeń funkcji poznawczych (otępienie, demencja, choroba Alzheimera)
• Poprzez kontakt z PZK będzie możliwe ustalenie planu dalszej opieki.
Do zadań PZK należy:
• udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnejw CZP,
• przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania psychiatrycznego i terapeutycznego,
• uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
• w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Suwałkach ul. Szpitalna 62, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Szpitalna 62, Tel. 87 562 64 71
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Suwałkach ul. Modrzewiowa 17, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Modrzewiowa 17, 16-400 Suwałki Tel. 87 562 60 06
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Augustowie, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00. Adres: ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów Tel. 87 643 27 64, 87 643 02 54
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sejnach, czynna w środę i piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 14:30 – 18:00. Adres: ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny Tel. 87 516 30 41

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) należy:
realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesji psychoterapii.
Świadczenia PZP udzielane przez:
• psychiatrę: nie jest wymagane skierowanie,
• psychologa / psychoterapeutę: jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W ZAKRESIE DZIENNYM

W ramach Centrum funkcjonuje Oddział Dzienny Psychiatryczny, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy . Adres: ul. Szpitalna 62, Tel. 87 562 64 16, 87 562 64 24

W Oddziale Dziennym prowadzony jest program terapeutyczny oraz diagnostyczny dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi definiowanymi zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10 ze szczególnym uwzględnieniem:
1. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowo-depresyjnych
2. schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i zaburzeń urojeniowych

Zasady przyjęć pacjentów do oddziału:
Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Pacjenci kierowani do oddziału przechodzą kwalifikację.
W celu kwalifikacji należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: Tel. 87 562 64 71

Opis programu:
Czas trwania terapii: ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym, trwa od kilku do kilkunastu tygodni
Podstawowym celem terapii realizowanej w ramach oddziału jest poprawa stanu psychicznego pacjentów: zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa funkcjonowania w różnych rolach życiowych.
Codzienne zebrania zespołu umożliwiają dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta.


1. Oddziaływania medyczne:
• dostosowanie leczenia farmakologicznego bazujące na codziennej obserwacji pacjenta w dłuższym okresie
• modyfikacja leczenia farmakologicznego w celu zapobiegania hospitalizacjom na oddziałach całodobowych
• dostosowanie leczenia farmakologicznego w sytuacjach zmiany stanu psychicznego
• badanie stanu somatycznego pacjenta uzupełniające całościową diagnostykę
• zalecenia objęcia opieką przez innych lekarzy specjalistów

2. Oddziaływania psychologiczne:
• terapia grupowa – 3x w tygodniu
• terapia indywidualna – regularne spotkania z lekarzem i psychologiem, z częstością uzależnioną od potrzeb pacjenta
• trening relaksacyjny – 5x w tygodniu
• psychoedukacja – 3 razy w tygodniu
• terapia zajęciowa – 4 razy w tygodniu.
• wyjście terapeutyczne – 1 raz w tygodniu.
• psychorysunek – 1 raz w tygodniu.
• prowadzenie zebrań społeczności – 2 razy w tygodniu.

Realizowane cele:
• identyfikacja aktualnie przeżywanych emocji
• rozwijanie umiejętności regulacji emocji
• modyfikacja zniekształceń poznawczych
• budowanie umiejętności społecznych
• uzyskiwanie wsparcia społecznego
• wspieranie procesu akceptacji choroby
• identyfikacja źródeł bieżących problemów i ich wpływu na przebieg choroby
• wspieranie podejmowania ról społecznych
• rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji
• usprawnianie funkcjonowania poznawczego
• rozwijanie zdrowych nawyków dotyczących sposobu odżywiania się, snu, aktywności fizycznej
• wspieranie kreatywności, rozwijanie nowych, twórczych strategii radzenia sobie
• zdobycie wiedzy na temat choroby, czynników ryzyka nawrotów, wczesnych objawów ostrzegawczych
• poprawa współpracy w zakresie farmakoterapii
• przeciwdziałanie poczuciu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

W razie stwierdzenia wskazań do poszerzenia diagnostyki na oddziale możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych, obrazowych i neurofizjologicznych.


W ZAKRESIE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
Zespół Leczenia Środowiskowego, pracuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w miejscu zamieszkania pacjenta lub w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 62, 16-400 Suwałki .

W Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarka, terapeuta środowiskowy.

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego koordynatora opieki, czyli opiekuna-terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Koordynator opieki utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów.

Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom.

W ZAKRESIE STACJONARNYM
Oddział Psychiatryczny I przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach, czynny całą dobę.
W stanach nagłych pomoc można uzyskać w Izbie Przyjęć SPSPZOZ przy ul. Szpitalnej 62, 16-500 Suwałki, Tel. 87 562 64 71

JAK DO NAS DOJECHAĆ:
Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach usytuowane jest w budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach.

Dojazd autobusem do przystanku:

– ul. Szpitalna (przystanek Szpital lub Pętla) – (400m)   Autobus: 1, 6, 7, 13, 14, 16, 18

 

Centrum Zdrowia Psychicznego nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Zakresy te realizowane są przez odrębne jednostki.

 

KOORDYNATOR   Lek. Anna Michalska          Specjalista Psychiatrii

Lekarze:

Katarzyna Jakul           Specjalista Psychiatrii

Barbara Augustyn           Lekarz Psychiatra

Jacek Sobieski           Lekarz Psychiatra

Joanna Lewicka – Banciu           Specjalista Psychiatrii

Piotr Michalski                 Specjalista Psychiatrii

Marcin Wróbel                 Specjalista Psychiatrii

Nadzeya Tarazevich                 Specjalista Psychiatrii w trakcie specjalizacji

Antoni Hatsilau                    Specjalista Psychiatrii w trakcie specjalizacji

Anna Partyńska                    Specjalista Psychiatrii w trakcie specjalizacji

 

Psycholodzy:

Agnieszka Kuczyńska             Psychoterapeuta 

Monika Szymańska  

Urszula Mackiewicz                                                                                                                           

Marlena Gałązka                                                                                                                                                         

Karolina Waszkiewicz

 

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Halina Wysocka                Specjalistka Pielęgniarstwa Psychiatrycznego   

 

Pielęgniarki:

mgr Ewelina Szargiej               Specjalistka Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

mgr Katarzyna Sobuń                                                                                                   

Ewelina Pawłowska                                                                                                        

Damian Czarniecki

 

Terapeuci Środowiskowi:

Natalia Piekarek

Robert Sowulewski

 

Rejestratorki medyczne:

Ewa Orzechowska                                                                                                                        

Joanna Żukowska                                                                                                                        

Emilia Górska                                                                                                                                

Joanna Interewicz