Deklaracja dostępności

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Brak tłumacza migowego online – spowodowane brakiem plików dźwiękowych oraz multimedialnych na stronie,
  • Pliki .pdf w formie skanu nie są dostępne w formie tekstowej – trwają prace nad udostępnieniem plików .pdf w formie tekstowej,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Chodkiewicz, wchodkiewicz@spspzoz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5626400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny, ul. Szpitalna 62: Wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście do środka tylko za pozwoleniem osoby nadzorującej wejście.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny, ul. Reja 67A: Wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście do środka tylko za pozwoleniem osoby nadzorującej wejście.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek główny, ul. Szpitalna 62: Windy ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wejścia na poszczególne oddziały tylko za pozwoleniem personelu. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Większość korytarzy obejmuje monitoring wizyjny.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny, ul. Reja 67A: Windy ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wejścia na poszczególne oddziały tylko za pozwoleniem personelu. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Winda jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i posiada system głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Większość korytarzy obejmuje monitoring wizyjny.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek główny, ul. Szpitalna 62: Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety większościowo są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny, ul. Reja 67A Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety większościowo są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek główny, ul. Szpitalna 62: Na terenie są wydzielone specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny, ul. Reja 67A Na terenie są wydzielone specjalne miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków Szpitala można wejść z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynkach SPSPZOZ w Suwałkach nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.