Poradnia Psychologiczna

Kontakt: Rejestracja – 87 562 64 70
Godziny pracy poradni:
Poniedziałek 15:00 – 18:10
Wtorek 08:00 – 15:00
Środa 09:00 – 21:00
Czwartek 08:00 – 15:05
Piątek 08:00 – 12:00

W poradni wykonywane są następujące usługi:
– porada psychologiczna diagnostyczna
– porada psychologiczna
– sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę
– sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
– sesja psychoterapii rodzinnej
– sesja psychoterapii grupowej
– sesja wsparcia psychospołecznego

Aby przybliżyć Państwu proponowany zakres usług proponujemy zapoznać się z definicjami świadczonych porad:
porada psychologiczna diagnostyczna – porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy mająca na celu wykonanie: pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych, ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędnych konsultacji specjalistycznych, ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego

porada psychologiczna – porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną, niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

sesja psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według określonej metody; sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie: interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) – do 6 sesji w okresie do 2 tygodni, psychoterapii krótkoterminowej – do 25 sesji w okresie pół roku, psychoterapii długoterminowej – do 75 sesji w okresie roku, psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) – do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy

sesja psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny, prowadzona według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji

sesja psychoterapii grupowej – realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, prowadzona według określonej metody, realizowana z grupą 12 osób, w formie:psychoterapii krótkoterminowej – do 50 sesji w okresie pół roku psychoterapii długoterminowej do 110 sesji w okresie roku, psychoterapii podtrzymującej po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej – do 15 sesji w okresie pół roku

-sesja wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców, ich rodzin lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne świadczeniobiorcy; wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku