Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79

 

 

 

Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w SPSP ZOZ w Suwałkach. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnością psychiczną uniemożliwiającą samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz w przypadku braku możliwości opieki ze strony rodziny (65 łóżek). Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym, obejmują osoby przewlekle chore psychicznie, które przebyły leczenie w warunkach stacjonarnych z powodu schorzeń psychicznych, mają ukończony proces diagnozowania, intensywnego leczenia i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia lub brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym lub są niezdolni do samoopieki, wymagają kontroli lekarskiej profesjonalnej, pielęgnacji i rehabilitacji społecznej w warunkach stacjonarnych. W przypadku choroby somatycznej niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez właściwego specjalistę o braku przeciwwskazań do pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjnym, w którym nie ma stałej opieki lekarskiej.

Wymogi, które muszą być spełnione do zakwalifikowania pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym: Rozpoznana choroba psychiczna jest chorobą przewlekłą i zasadniczą, wpływającą na brak możliwości funkcjonowania bez stałej opieki. Pacjenci wymagają kontynuacji leczenia psychiatrycznego przy braku     możliwości leczenia w opiece ambulatoryjnej, domowej lub w innych warunkach. Celem Zakładu Pielęgnacyjno –Opiekuńczego Psychiatrycznego jest: Poprawa stanu zdrowia i zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. Uzyskanie optymalnej samodzielności i niezależności. Pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy Psychiatryczny zapewnia respektowanie podstawowych praw człowieka, a szczególnie takich jak: godność,  intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru.

Zadaniem Zakładu jest stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego, pielęgnacji, rehabilitacji psychiatrycznej, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii oraz terapii zajęciowej. Świadczenia medyczne udzielane są w zakresie:

  • Usług zdrowotnych: pielęgnacyjnych (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej), rehabilitacyjnych – aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie, leczenia (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne), diagnostycznych (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych), niezbędne do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby, dietetycznych, w zakresie terapii zajęciowej, w zakresie promocji zdrowia.
  • Edukacji zdrowotnej, wsparcia psychologicznego, usług socjalno – opiekuńczych polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych aktywizacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Opiekę nad pacjentami sprawują: lekarz psychiatra lekarz chorób wewnętrznych terapeuci zajęciowi pracownik socjalny fizykoterapeuta sanitariusze. Zakładem kieruje Koordynator Zakładu, któremu podlegają: lekarze, pielęgniarki, pracownik socjalny, opiekunowie medyczni, terapeuci, fizykoterapeuta, psycholog sanitariusze. Zakład dysponuje następującymi pomieszczeniami:  salami chorych, salami psychoterapii,  gabinetem lekarskim, gabinetem psychologa, gabinetem pielęgniarki oddziałowej, gabinetami zabiegowym,  pomieszczeniami socjalnymi dla personelu,  pomieszczeniami gospodarczymi,  węzłami sanitarnymi. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny świadczy ciągłą i kompleksową opiekę zdrowotną, przewiduje czasowy charakter pobytu podopiecznym uwarunkowany stanem zdrowia i możliwością samoopieki oraz i uwzględnia stały lub okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w którym opieka jest kontynuowana.  Zapewnia możliwość kontaktu z rodziną i bliskimi a także umożliwia realizację potrzeb religijnych.

Zasady przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego: Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego przyjmowani są pacjenci wg schorzeń Międzynarodowej Klasyfikacji jednostek Chorobowych ICD 10: F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79 ( wszystkie schorzenia wymienione muszą     spełniać warunek stacjonarnego  przebiegu leczenia i wymagają kontynuacji leczenia). Podstawą przyjęcia do Zakładu jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych o których mowa w Rozporządzeniu     Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń     gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej (ze zm.). W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy złożyć: Postanowienie     Sądu o ubezwłasnowolnieniu, Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna, Zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie. Pacjent przy przyjęciu do Zakładu powinien posiadać: dowód osobisty, legitymację rencisty lub legitymację ubezpieczenia zdrowotnego, przybory    toaletowe(mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów,    grzebień, przybory toaletowe, itp.), piżamę (2 komplety, kapcie, ręczniki w tym 1 kąpielowy, wygodne ubranie dzienne, ubranie treningowe, dresy, spodnie – 2 zmiany). Pacjent przyjęty do Zakładu zostaje poinformowany o prawach i obowiązkach zgodnie z obowiązującymi w SPSP ZOZ procedurami.  Informacje o funkcjonowaniu Zakładu  oraz sposobu i trybu kierowania  pod numerem telefonu 87 5626479. Informacje można również uzyskać na stronie internetowej www.spspzoz.pl.