Projekty

RPOWP

Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w SP SPZOZ w Suwałkach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego i infrastruktury IT dla SPSPZOZ w Suwałkach w ramach realizacji projektu pn. „Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:

1) Dostarczenie i wdrożenie Systemu Medycznego (SME) – system informatyczny klasy HIS dla zinformatyzowania całości procesów związanych z obsługą pacjenta i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

2) Dostarczenie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jednostką (SZJ) – system pozwalający na usprawnienie procesów zarządzania personelem i zasobami jednostki oraz poprawę jakości zarządzania jednostką,

3) Zaprojektowanie, dostarczenie i wybudowanie sieci LAN obejmującej infrastrukturę teleinformatyczną w postaci sieci szkieletowej, punktów dystrybucyjnych i okablowania strukturalnego do końcowych punktów przyłączeniowych sieci obejmującą również:

a. Infrastrukturę styku publicznego realizującego usługę dostępową wraz z wydzieleniem stref (publiczna, prywatna, niezaufana) wraz z mechanizmami autentykacji użytkowników i poufności transmitowanych danych.

b. Sieć łączności bezprzewodowej w budynku szpitala

4) Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie zaplecza technicznego dla systemu elektronicznej ewidencji pacjentów wraz z systemem lokalizacji on-line
5) Dostarczenie, uruchomienie i wdrożenie zaplecza sprzętowego do digitalizacji i dystrybucji cyfrowej dokumentacji oraz dla sporządzania dokumentacji z systemu HIS
6) Dostarczenie i uruchomienie Infrastruktury stacji końcowych zapewniającej możliwość wprowadzenia danych do Systemu celem publikacji w systemie publicznym.

Przewidywana wartość nakładów na realizację projektu wyniesie 2 764 786,00 PLN (w tym 516 992,50 PLN podatek VAT).

Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych (2 249 545,35 PLN) oraz ze środków budżetu województwa podlaskiego w wysokości 15% (414 625,65 PLN).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA IV. Społeczeństwo informacyjne.