ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.2.2023

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez  Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4, numer naboru RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/20

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie konkurencyjności dla zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00zł netto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów :

Zestaw komputerowy  – 4 sztuki:

drukarka obustronna z formatem A3 – 1 sztuka

Drukarka do recept – 1 sztuka

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego