ISO

Audyt dotyczący spełnienia norm jakości ISO

 

W dniach 18-19 lipca 2022  r. w Samodzielnym Psychiatrycznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ  odbył się audyt systemów zarządzania:

  • ISO 9001:2015 System zarządzania jakością,

Audytorzy  zewnętrzni z firmy certyfikującej po raz kolejny sprawdzali czy nasza placówka spełniała wymogi jakościowe wynikające z norm ISO. Sprawdzano  zgodność usług świadczonych przez  nasz szpital w Zakresie Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Psychiatrycznego oraz Oddziału Psychogeriatrii z normami jakości oraz spełnianie przez placówkę obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Początek prac z systemami zarządzania w Szpitalu związany jest z rokiem 2008. Pierwszym etapem było opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000. Potwierdzeniem podjętych starań była pozytywna zewnętrzna certyfikacja w 2009 roku.

W związku z dalszym rozwojem Szpitala pojawiła się uzasadniona potrzeba wdrożenia kolejnych systemów związanych z zarządzaniem oraz bezpieczeństwem. Opracowano niezbędną dokumentację oraz podjęto starania celem dostosowania Szpitala do nowych wymagań norm ISO. Personel poddany został szkoleniom, przeprowadzono audyty zewnętrzne. Wynikiem wszystkich prac była gotowość naszej placówki do rygorystycznej i niezależnej oceny zewnętrznej.

Korzyści z całego procesu  można zgrupować w kilka punktów :

  • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
  • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala,
  • dążenie do satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami,

Certyfikat Jakości  potwierdza kierunek polityki stałego podnoszenia jakości usług świadczonych w   szpitalu psychiatrycznym.