Fundacja Nie widać po mnie

Program konferencji tematycznie skupił się na dwóch obszarach. Pierwszym był niewątpliwie wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Prelekcje ekspertów bardzo boleśnie pozwoliły zobaczyć z jak istotnym kryzysem zdrowia mamy do czynienia i ile wyzwań stoi przed ochroną zdrowia.

Drugim obszarem, który poruszyli nasi eksperci było wsparcie i poszukiwanie rozwiązań dla wzmocnienia zespołów medycznych i niemedycznych pracujących w ochronie zdrowia.

Konferencja była okazją do zadumy, ale przede wszystkim do dyskusji o kondycji psychofizycznej Polaków. Z niezwykle owocnego – choć niejednokrotnie także gorzkiego w refleksjach, panelu eksperckiego, wyłania się kilka wniosków, którymi Fundacja planuje się zająć,  m.in.

  1. Długotrwała izolacja, lęk, poczucie samotności związane z wybuchem pandemii COVID-19 istotnie wpłynęły na kondycje psychofizyczną Polaków – dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Pandemia wpłynęła także na nasze relacje; dotknęła całych systemów rodzinnych.
  3. Kryzys migracyjny.
  4. Pandemia przyniosła nam ważny zasób w postaci rozwoju telemedycyny.
  5. Brakuje nam odpowiednich systemów zarządzania personelem medycznym. Personel medyczny to pracownicy wiedzy, którzy potrzebują rozwijać swoje zasoby.
  6. Potrzebujemy nowych rozwiązań w zakresie motywowania i wspierania pracowników ochrony zdrowia.

 

Źródło : https://niewidacpomnie.org